Sprawna obsługa kadrowa w przedsiębiorstwie to jeden z warunków utrzymywania dobrych, przejrzystych relacji z pracownikami. Rzetelne prowadzenie akt osobowych i dokumentacji zatrudnienia dostarcza bezcennych informacji o potencjalne ludzkim firmy i pozwala na sprawne zarządzanie personelem.

Naliczanie wynagrodzeń  obejmuje również prowadzenie obszernej dokumentacji płacowej przekazywanie dokumentów do ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

W ramach obsługi kadrowej oferujemy:

·           Obsługę bieżącą w zakresie sporządzania umów o pracę, kontraktów

·           Przygotowanie umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych związanych ze stosunkiem pracy

·           Doradztwo kadrowe pozwalające na redukcje kosztów działalności dzięki alternatywnym lub elastycznym formom zatrudnienia

·           Prowadzenie osobowych teczek pracowniczych

·           Sporządzenie wypowiedzeńświadectw pracy i innych dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy

·           Ewidencja nieobecności, w tym planów urlopowych pracowników

·           Monitorowanie badań lekarskich

·           Współpracę w inspektorem BHP w zakresie szkoleń BHP dla pracodawców i pracowników

·           Reprezentację przed inspektorem pracy i obsługę kontroli PIP .


Rozliczenia Płac

W ramach obsługi płac oferujemy:

           ·           Sporządzanie listy płac

           ·           Naliczanie pensji pracowników, obliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczeń urlopowych, zasiłków

           ·           Przygotowanie przelewów wynagrodzeń, składek na ZUS i PFRON

           ·           Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS

           ·           Miesięczne rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne

           ·           Przygotowanie informacji dla pracowników o składnikach wynagrodzenia (paski wynagrodzeń)

           ·           Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i kalkulacje zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT-4, PIT-8, inne)

           ·           Sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dla pracowników (PIT-40, PIT-11)

           ·           Rozliczanie podróży służbowych

           ·           Naliczanie benefitów

 

Korzyści z obsługi kadr-płac:

           ·           Obniżenie kosztów obsługi wynagrodzeń pracowników i współpracowników

           ·           Zawsze terminowe przygotowanie dokumentacji i wysyłka deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego

           ·           Pewność, że wyliczenia płac, wysokość zaliczek i zaliczek na podatek są prawidłowe

           ·           Poczucie bezpieczeństwa w trakcie kontroli skarbowej, kontroli z ZUS lub inspekcji pracy

           ·           Stałe doradztwo płacowe i dostęp do aktualnej  wiedzy merytorycznej.